The doctor told Mr Anderson that because of...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The doctor told Mr. Anderson that, because of his...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The doctor told Mr. Anderson that, because of his severe cramps, he should lay in bed for a few
days.

A. told B. because of C. lay D. for a few days.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- Severe / sɪˈvɪə(r)/ (adj): nghiêm trọng
- Cramp / kræmp/ (n): tình trạng chuột rút
Phân biệt to lay và to lie
- To lay : đặt, để
Eg: She laid the baby down gently on the beD. (cô ấy nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống giường)
- To lie: nằm
ð Bác sĩ nói với ông Anderson rằng, vì bị chuột rút kh| nghiêm trọng, nên ông ấy cần nằm tĩnh dưỡng một
thời gian
ð Đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP