Question71: No one but the experts was able...

Viết Lại Câu Question71: No one but the experts was able to realize t...

0
Viết Lại Câu

Question71: No one but the experts was able to realize that the painting was an imitation. It greatly resembled
the original.
A. It was hard for ordinary people to judge between the fake painting and the real one, but not for the
experts.
B. It was obvious that only a person with great talent could fake a painting so successfully.
C. It was almost impossible for amateurs to realize that the painting was not authentic, though the experts
could judge it quite easily.
D. The painting looked so much like the authentic one that only the experts could tell it wasn't genuine.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- Friendly (adj): thân thiện
- Amicable /ˈæmɪkəbl /(adj): thân thiện
- Hostile /ˈhɒstaɪl /(adj): thù địch, thù hận
- Futile /ˈfjuːtaɪl / (adj): phù phiếm, vô vọng
- Inapplicable /ɪnˈæplɪkəbl / (adj): không thể áp dụng được
ð Đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP