The new restaurant looks good However it seems...

Viết Lại Câu The new restaurant looks good. However, it seems to have...

0
Viết Lại Câu

The new restaurant looks good. However, it seems to have few customers.
A. In spite of its appearance, the new restaurant does not appear to attract much business.
B. The new restaurant would have more customers if it looked better.
C. In order to get more business, the new restaurant should improve its appearance.
D. If it had a few more customers, the new restaurant would look better.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
Nhà hàng mới trông rất đẹp. Tuy nhiên, nó dường như có ít khách
A. Mặc dù vẻ ngoài của nó, nhà hàng mới dường như không thu hút nhiều khách
B. Nhà hàng mới có thể có nhiều khách hàng hơn nếu nó đẹp hơn (sai nghĩa)
C. Để kinh doanh tốt hơn, nhà hàng mới nên cải thiện lại vẻ ngoài của nó (sai nghĩa)
D. Nếu có ít khách hàng, nhà hàng mới trông sẽ đẹp hơn (sai nghĩa)
ð Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP