Jim_______ to his girlfriend on the phone when...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Jim_______ to his girlfriend on the phone when I_...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Jim_______ to his girlfriend on the phone when I_______ in.

A. talked, came B. talked, was coming

C. was talking, was coming D. was talking, came

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

qktd when qkđ: khi diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có hành động khác xen vào

chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP