Lần lượt cho từng kim loại Mg Ag...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Lần lượt cho từng kim loại Mg, Ag, Fe...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Lần lượt cho từng kim loại Mg, Ag, Fe và Cu (có số mol bằng nhau), tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng. Khi phản ứng hoàn toàn thì thể tích SO2 thoát ra ít nhất (trong cùng điều kiện) là từ kim loại : A. Mg B. Fe C. Cu D. Ag

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D.

Mg → Mg2+ + 2e– ; Fe → Fe3+ + 3e– ; Cu → Cu2+ + 2e– và Ag → Ag+ + e– .

Số mol electron chất khử nhường nhiều nhất sẽ ứng với số mol electron chất oxi hóa nhận nhiều nhất (thể tích khí SO2 sinh ra lớn nhất).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP