Lấy 79 2 gam hỗn hợp rắn gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lấy 79,2 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lấy 79,2 gam hỗn hợp rắn gồm KHSO3 và K2CO3 chia làm 2 phần bằng nhau Cho phần 1 vào 400 gam dung dịch HCl 7,3%. Sau khi kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hidro bằng 25,33 và 1 dung dịch Y. Cho phần 2 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được hỗn hợp kết tủa Z. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, tính C% dung dịch Y và khối lượng các chất trong Z.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khối lượng mỗi phần là 39,6 gam, gồm KHSO3 (x mol) và K2CO3 (y mol) —> 120x + 138y = 39,6 (1) nHCl = 0,8 nHCl phản ứng = nKHSO3 + 2nK2CO3 = mKHSO3/120 + mK2CO3/69 < mKHSO3/69 + mK2CO3/69 = 0,574 < 0,8 —> HCl dư. Phần 1: KHSO3 + HCl —> KCl + SO2 + H2O x……………x……….x………x K2CO3 + 2HCl —> 2KCl + CO2 + H2O y……………2y………..2y……..y mX = 64x + 44y = 25,33.2(x + y) (2) (1)(2) —> x = 0,1 và y = 0,2 mddY = 39,6 + mddHCl – mX = 424,4 nKCl = x + 2y = 0,5 —> C%KCl = 8,78% nHCl dư = 0,8 – (x + 2y) = 0,3 —> C%HCl dư = 2,58% Phần 2: KHSO3 + Ba(OH)2 —> BaSO3 + KOH + H2O x………………………………..x K2CO3 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + 2KOH y………………………………y mBaSO3 = 21,7 mBaCO3 = 39,4

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP