Một hỗn hợp X gồm H2 và N2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp X gồm H2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp X gồm H2 và N2. Tiến hành phản ứng tổng hợp NH3 từ hỗn hợp X trong điều kiện thích hợp thì thu được hỗn hợp Y. Biết phân tử khối trung bình của X và Y lần lượt là 7,2 và 7,826. Tính hiệu suất tổng hợp NH3? A. 60,6%. B. 17,39%. C. 15 %. D. 20%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MX = 7,2 —> nN2 : nH2 = 1 : 4 Tự chọn nN2 = 1, nH2 = 4 —> nX = 5 mY = mX = 7,2.5 = 36 —> nY = 4,6 —> nN2 = (nX – nY)/2 = 0,2 —> H = 0,2/1 = 20%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP