Hỗn hợp X chứa etylamin và trimetylamin Hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa etyla...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa etylamin và trimetylamin. Hỗn hợp Y chứa 2 hiđrocacbon mạch hở có số liên kết pi (π) nhỏ hơn 3. Trộn X và Y theo tỉ lệ mol nX : nY = 1:5 thu được hỗn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,17 gam hỗn hợp Z cần dùng vừa đủ 7,0 lít khí oxi (đktc), sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua dung dịch NaOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm khối lượng của hiđrocacbon có phân tử khối lớn hơn trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 71%. B. 79%. C. 57%. D. 50%. hocjhoas trả lời 17.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2 = 0,3125 Bảo toàn khối lượng —> nN2 = 0,01 —> nX = 2nN2 = 0,02 —> nY = 0,1 Đặt a, b là số mol CO2 và H2O —> 44a + 18b = 12,89 Bảo toàn O —> 2a + b = 0,3125.2 —> a = 0,205 và b = 0,215 Đặt n, m là số C trung bình của X và Y —> nC = 0,02n + 0,1m = 0,205 —> n + 5m = 10,25 Do 2 < n Có CH4 (u mol), chất còn lại là CpH2p+2-2k (v mol) nY = u + v = 0,1 (1) nCO2 = 0,02n + u + pv = 0,205 (2) nH2O = 0,02(n + 1,5) + 2u + v(p + 1 – k) = 0,215 (3) (3) – (2) —> 0,03 + u + v – kv = 0,01 Thế (1) vào —> v = 0,12/k Dễ thấy k = 1 thì (1) vô nghiệm, mặt khác k < 3 —> k = 2 là nghiệm duy nhất. Vậy v = 0,06; u = 0,04 (2) —> 2n + 6p = 16,5 —> p < 16,5/6 —> p = 2 là nghiệm duy nhất. —> C2H2 (0,06 mol) —> %C2H2 = 70,91%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP