Một hỗn hợp A gồm 2 este đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp A gồm 2 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức X, Y (MX < MY). Đun nóng 12,5 gam hỗn hợp A với một lượng dung dịch NaOH vừa đủthu được 7,6 gam hỗn hợp B gồm 2 ancol là đồng đẳng kếtiếp và hỗn hợp hai muối Z. Đốt cháy 7,6 gam B thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X, Y trong hỗn hợp A lần lượt là: A. 59,2%; 40,8%. B. 50%; 50%. C. 40,8%; 59,2%. D. 66,67%; 33,33%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt B —> nCO2 = 0,35 và nH2O = 0,5 —> nB = 0,15 —> Số C = nCO2/nB = 7/3 —> C2H5OH (0,1) và C3H7OH (0,05) —> A gồm RCOOC2H5 (0,1) và R’COOC3H7 (0,05) mA = 0,1(R + 73) + 0,05(R’ + 87) = 12,5 —> 2R + R’ = 17 —> R = 1 và R’ = 15 là nghiệm duy nhất. —> HCOOC2H5 (0,1) và CH3COOC3H7 (0,05) —> 59,2% và 40,8%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP