Oxi hoá 12 8 gam CH3OH có xúc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hoá 12,8 gam CH3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hoá 12,8 gam CH3OH (có xúc tác) thu được hỗn hợp sản phẩm X. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dưthu được 64,8 gam Ag. Phần 2 phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch KOH 2M. Hiệu suất quá trình oxi hoá CH3OH là : A. 60%. B. 45%. C. 30%. D. 90%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Mỗi phần chứa HCHO (a) và HCOOH (b) Phần 1: nAg = 4a + 2b = 0,6 Phần 2: nKOH = b = 0,06 —> a = 0,12 —> H = 2(a + b)/0,4 = 90%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP