Phản ứng nào sau đây phù hợp với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Phản ứng nào sau đây...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Phản ứng nào sau đây phù hợp với hình vẽ thí nghiệm? A. Ca(OH)2 (rắn) + 2NH4Cl (rắn) → CaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O. B. 2KClO3 (rắn) → 2KCl + 3O2↑ C. 2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2↑ D. Fe (rắn) + 2HCl (dd) → FeCl2 + H2↑

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí tạo thành thu bằng phương pháp đẩy H2O nên không phản ứng với H2O và không tan trong H2O —> Loại A Điều chế khí bằng cách nung chất rắn —> Loại C, D —> Chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP