Cho các chất rắn sau : AgNO3 NH4HCO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các chất rắn sau...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các chất rắn sau : AgNO3, NH4HCO3, NH4NO2, KMnO4, CaCO3, NaNO3, NH4Cl, NaHCO3. Số chất khi nhiệt phân có sản phẩm là đơn chất? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
AgNO3 —> Ag + NO2 + O2 NH4HCO3 —> NH3 + CO2 + H2O NH4NO2 —> N2 + H2O KMnO4 —> K2MnO4 + MnO2 + O2 CaCO3 —> CaO + CO2 NaNO3 —> NaNO2 + O2 NH4Cl —> NH3 + HCl NaHCO3 —> Na2CO3 + CO2 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP