Thực hiện các phản ứng sau: a Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các phản ứ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các phản ứng sau: (a) Fe + HCl →; (b) FeCl3 dư + Cu →; (c) CrO3 + NH3 →; (d) C + Al2O3 →; (e) Fe(NO3)2 →; (f) Cr + HCl →. Số phản ứng sinh ra đơn chất là A. 6 B. 4 C. 5 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Fe + HCl —> FeCl2 + H2 (b) FeCl3 + Cu —> FeCl2 + CuCl2 (c) CrO3 + NH3 —> Cr2O3 + N2 + H2O (d) C + Al2O3 —> Al4C3 + CO (e) Fe(NO3)2 —> Fe2O3 + NO2 + O2 (f) Cr + HCl —> CrCl2 + H2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP