Một bình kín chứa 0 6 mol C2H2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một bình kín chứa 0,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một bình kín chứa 0,6 mol C2H2 và chất xúc tác CuCl2, NH4Cl. Nung bình một thời gian thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối với H2 là 19,5. Trộn toàn bộ A với 0,4 mol H2 trong bình kín và một ít bột Ni làm xú tác. Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 là 20,5. Khí X phản ứng vừa đủ với 0,325 mol AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa và 3,92 lít khí Y (đktc). Khí Y phản ứng tối đa với 0,1 mol Br2 trong dung dịch. Tính giá trị của m? A. 43.445 gam B. 44,025 gam C. 42,355 gam D. 41,7 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
A gồm C2H2 (u) và C4H4 (v) nC2H2 ban đầu = u + 2v = 0,6 mA = 26u + 52v = 19,5.2(u + v) —> u = v = 0,2 Bảo toàn khối lượng —> mX = mA + mH2 = 16,4 —> nX = 0,4 Dễ thấy nX = nA nên H2 đã phản ứng hết. X gồm CH≡CH (a); CH≡C-CH=CH2 (b); CH≡C-CH2-CH3 (c) và các chất khác. nX = a + b + c + 0,175 = 0,4 nAgNO3 = 2a + b + c = 0,325 Bảo toàn liên kết pi: 2a + 3b + 2c + 0,4 + 0,1 = 2u + 3v —> a = 0,1; b = 0,05 và c = 0,075 Kết tủa gồm C2Ag2 (a); CAg≡C-CH=CH2 (b); CAg≡C-CH2-CH3 (c) —> m↓ = 44,025

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP