Một hỗn hợp X gồm 2 este A...

Chương 2: Cacbohiđrat Một hỗn hợp X gồm 2 este A,B có cùng công thức ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Một hỗn hợp X gồm 2 este A,B có cùng công thức phân tử C8H8O2, đều là hợp chất hơm và đều không có phản ứng tráng bạc. Xà phòng hóa 0,2 mol X cần vừa đủ 0,3 lít dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp Y gồm 3 muối. Phần trăm khối lượng của một muối trong hỗn hợp Y là

A. 33,92% B. 46,15% C. 63,72% D. 36,28%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

hai este là ch3cooc6h5 và c6h5cooch3

ch3cooc6h5 + 2naoh → ch3coona + c6h5ona + h2o

c6h5cooch3 + naoh → c6h5coona + ch3oh

%mc6h5ona = 33,92%

%mch3coona = 23,98%

%mc6h5coona = 33,92%

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP