Hỗn hợp E gồm este đơn chức X...

Chương 1: Este - Lipit Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hai muối có tổng khối lượng a gam và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ T, thu được 16,128 lít khí CO2 (đktc) và 19,44 gam H2O. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 43,0. B. 37,0 C. 40,5 D. 13,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số mol t = 1,08 – 0,72 = 0,36 = số mol e

số c trong t = 0,72/0,36 = 2

hai ancol là: c2h5oh và c2h4(oh)2

nx + 2 ny = nnaoh = 0,56 và nx + ny = 0,36

→ nx = 0,16 và ny = 0,2

bảo toàn khối lượng: mmuối = 40,48 + 0,56.40 – 0,16.46 – 0,2.62

→ a = 43,12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP