Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở:...

Chương 1: Este - Lipit Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptit X, t...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1 : 1. Cho một lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 0,25 mol muối của glyxin, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 mol muối của valin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 39,14. Giá trị của m là

A. 16,78. B. 25,08 C. 20,17 D. 22,64

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gọi số mol x (2x); y (x) và z (x)

số mol a.a = 2.2x + 3x + 4x = 11x = 0,55 à x = 0,05

e + 0,35 mol h2o → (0,25 mol gly; 0,2 mol ala; 0,1 mol val)

khối lượng e = 0,25.75 + 0,2.89 + 0,1.117) – 0,35.18 = 41,95

số mol c trong e = 0,25.2 + 0,2.3 + 0,2.5 = 1,6

số mol h trong e = 0,25.5 + 0,2.7 + 0,1.11 – 0,35.2 = 3,05

→ tổng khối lượng co2 và h2o nếu đốt cháy e ban đầu

1,6.44 + 3.05/2 . 18 = 97,85

tỉ lệ khối lượng sp cháy trong 2 phần 39,14/97,85 = 0,4

giá trị m = 41,95.0,4 = 16,78

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP