Một mạch điện dao động điện từ lí...

Một mạch điện dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự do. Bi...

0
Một mạch điện dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là $\text{4}\sqrt{\text{2}}$ µC và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là $\text{0,5}\pi \sqrt{\text{2}}$A. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là
\[\frac{4}{3}\]µs\[\frac{16}{3}\]µs\[\frac{2}{3}\]µs \[\frac{8}{3}\]µs

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Chu kì của mạch dao động LC là \[T=2\pi \frac{{{q}_{0}}}{{{I}_{0}}}=2\pi \frac{4\sqrt{2}{{.10}^{-6}}}{0,5\pi \sqrt{2}}=8\]µs. Khoảng thời gian ngắn nhất để điện tích trên bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến một nửa giá trị cực đại là \[\Delta t=\frac{T}{6}=\frac{4}{3}\]µs → Đáp án A

\[\frac{4}{3}\]µs

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP