Một nhiễm sắc thể bị đột biến có...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Một nhiễm sắc thể bị đột biến có kích thư...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Một nhiễm sắc thể bị đột biến có kích thước ngắn hơn bình thường. Kiểu đột biến gây nên nhiễm sắc thể bất thường này chỉ có thể là :

A. mất đoạn nhiễm sắc thể hoặc đảo đoạn nhiễm sắc thể.

B. mất đoạn nhiễm sắc thể hoặc chuyển đoạn không tương hỗ giữa các nhiễm sắc thể.

C. chuyển đoạn trên cùng nhiễm sắc thể hoặc mất đoạn nhiễm sắc thể.

D. đảo đoạn nhiễm sắc thể hoặc chuyển đoạn tương hỗ giữa các nhiễm sắc thể.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B
NST bị đột biến có kích thước ngắn hơn bình thường. Nguyên nhân có thể do đột biến mất đoạn NST
hoặc đột biến chuyển đoạn không tương hỗ giữa các NST (đoạn được chuyển đến ngắn hơn đoạn bị
chuyển đi)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP