Ở một loài thực vật xét sự di...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thực vật, xét sự di truyền của một số l...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thực vật, xét sự di truyền của một số locus, A - thân cao trội hoàn toàn so với a thân thấp; B - hoa đỏ trội hoàn toàn so với b - hoa vàng; D - quả tròn trội hoàn toàn so với d- quả dài. Locus chi phối tính trạng chiều cao và màu hoa liên kết, còn locus chi phối hình dạng quả nằm trên 1 nhóm gen liên kết khác. Cho giao phấn giữa 2 cây P đều thuần chủng được F1 dị hợp về 3 locus. F1 giao phấn với nhau được F2. Trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả tròn chiếm tỷ lệ 3%. Biết rằng diễn biến giảm phân ở 2 bên bố và mẹ như nhau. Cho các phát biểu sau:

1. Ở F2, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả dài chiếm tỉ lệ là 13,5%.

2. Ở F2, cây có kiểu hình mang ít nhất một tính trạng trội chiếm tỉ lệ là 98%.

3. Ở F2, cây có kiểu hình mang một tính trạng trội và hai tính trạng lặn chiếm tỉ lệ là 13,5%.

4. Ở F2, có 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.

5. Ở F2, cây có kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 28,25%.

6. F1 có kiểu gen

$\frac{AB}{ab}$Dd.

Trong số các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu không đúng?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A: thân cao > a: thân thấp.

B: hoa đỏ> b: hoa vàng.

D : quả tròn > d: quả dài.

Ta có: kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả tròn (aabbD- ) = 3% = 0,03

$\Rightarrow $ aabb = $\frac{0,03}{{}^{3}/{}_{4}}=0,04$ hay $\frac{ab}{ab}=0,04$ $\Rightarrow $ ab = 0,2 < 0,25 $\Rightarrow $ ab là giao tử hoán vị.

Vậy F1 có kiểu gen $\frac{Ab}{aB}$Dd. 6 sai.

Áp dụng công thức ta có: A-B- =0,5 +0,04 = 0,54.

A-bb = aaB- = 0,25-0,04 = 0,21.

Ở F2, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ quả dài (A-B-dd) chiếm tỉ lệ là: 0,54. $\frac{1}{4}$= 13,5%. Vậy 1 đúng.

Ở F2, cây có kiểu hình toàn tính trạng lặn(aabbdd) chiếm tỉ lệ: 0,04.0,25 = 0,01 = 1%.

Ở F2, cây có kiểu hình mang ít nhất 1 tính trạng trội chiếm tỉ lệ: 100% -1% = 99%. Vậy 2 sai.

Ở F2, cây có kiểu hình mang một tính trạng trội và hai tính trạng lặn có khả năng mang các kiểu gen như sau:

A-bbdd = 0,21.0,25 = 0,0525.

aaB-dd = 0,21.0,25 = 0,0525.

aabbD- = 0,04.0,75 = 0,03.

Ở F2, cây có kiểu hình mang một tính trạng trội và hai tính trạng lặn chiếm tỉ lệ:

0,0525+0,0525+0,03=0,135= 13,5%. Vậy 3 đúng.

Ở F2 sẽ có 30 loại kiểu gen.

Với 2 locus I chứa alen (A,a) và II chứa alen(B,b) sẽ tạo ra 10 kiểu gen.

Trong đó: Số loại kiểu gen đồng hợp là 4 . Nó là các kiểu gen: \[\frac{AB}{AB}\]; \[\frac{Ab}{Ab}\]; \[\frac{aB}{aB}\]; \[\frac{ab}{ab}\]

Số loại kiểu gen đồng hợp là 6. Nó là các kiểu gen: \[\frac{AB}{Ab}\];\[\frac{AB}{aB}\]; \[\frac{AB}{ab}\]; \[\frac{Ab}{aB}\]; \[\frac{Ab}{ab}\];\[\frac{aB}{ab}\]

Với locus III chứa alen (D,d) gồm 3 kiểu gen(DD,dd, Dd).

Vậy xét trên cả 3 locut có tối đa 3.10= 30 kiểu gen.

Phép lai: $\frac{Ab}{aB}$× $\frac{Ab}{aB}$tạo ra 4 kiểu hình.

Phép lai: Dd ×Dd tạo ra 2 kiểu hình.

Phép lai: $\frac{Ab}{aB}$Dd ×$\frac{Ab}{aB}$Dd tạo ra 4.2 = 8 kiểu hình.

Vậy 4 đúng.

F1 ×F1: $\frac{Ab}{aB}$ ×$\frac{Ab}{aB}$

Gp: Ab = aB = 0,3 Ab = aB = 0,3

AB = ab = 0,2 AB = ab = 0,2

$\frac{AB}{ab}$= 0,2.0,2+0,2.0,2 =0,08.

$\frac{Ab}{aB}$ = 0,3.0,3+0,3.0,3 = 0,18.

Ở F2, cây có kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen có khả năng mang các kiểu gen sau: $\frac{AB}{ab}Dd=0,08.0,5=0,04$

$\frac{Ab}{aB}Dd=0,18.0,5=0,09$.

Ở F2, cây có kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ: 0,09+0,04 = 0,13 = 13%. Vậy 5 sai.

Vậy có 3 phát biểu sai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP