Ở một loài thực vật xét 4 gen...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Ở một loài thực vật, xét 4 gen, gen A và ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Ở một loài thực vật, xét 4 gen, gen A và gen B đều có 3 alen và nằm trên một cặp NST thường, gen C và gen D đều có 4 alen và nằm trên một cặp NST thường khác. Nếu không xét đến trật tự các gen trên cùng một NST thì theo lý thuyết, có tối đa bao nhiêu kiểu gen dị hợp về cả 4 gen đang xét trong quần thể của loài?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gen i, ii cùng nằm trên một nst thường
+ gen i có x alen
+ gen ii có y alen
xc2 . yc2 . 2
vậy số kiểu gen dị hợp về tất cả các cặp gen (trật tự các gen không thay đổi): xc2 . yc2 . 2

→ số kiểu gen dị hợp tối đa có thể có về cả 4 gen đang xét là: 3c2.3c2.2!.4c2.4c2.2!=1296

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP