Những điểm khác nhau cơ bản giữa enzym...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Những điểm khác nhau cơ bản giữa enzym AD...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Những điểm khác nhau cơ bản giữa enzym ADN polymerase và ARN
polymerase là:
1. ADN polymerase xúc tác kéo dài chuỗi polynucleotid theo cả hai chiều.
2. ARN polymerase vừa có khả năng tháo xoắn một đoạn ADN, vừa có khả năng
xúc tác kéo dài chuỗi polynucleotid.
3. ARN polymerase chỉ trượt dọc trên một mạch ADN làm khuôn theo chiều
3’→5’.
4. ADN polymerase có khả năng bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch đơn còn
ARN polymerase thì không.
Đáp án đúng là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

các đáp án đúng là : (2), (3).
(1) sai do adn polymerase xúc tác kéo dài chuỗi polynucleotid chỉ trên mạch mã gốc có chiều 3’→5’.
(4) sai do adn polymerase có chức năng tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung, không có khả
năng bẻ gãy liên kết.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP