Một oxit của nitơ khí A chứa 30...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một oxit của nitơ (k...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một oxit của nitơ (khí A) chứa 30,43% nitơ về khối lượng. Tỉ khối hơi của A so với không khí là 1,59. Tìm công thức phân tử của A. Biết rằng 2 phân tử A có thể kết hợp với nhau thành một phân tử oxit B. Ở 25oC và 1 atm thu được hỗn hợp khí (A + B) có tỉ khối hơi so với không khí là 1,752. a) Tính phần trăm thể tích của A và B trong hỗn hợp. b) Tính phần trăm về số mol của A chuyển thành B. Khi đun nóng 5 lít hỗn hợp (A + B) có thành phần như trên ở 25oC và 1 atm đến 134oC, tất cả B chuyển thành A. Hòa tan khí A vào nước tạo thành 5 lít dung dịch D. a) Tính nồng độ mol/l dung dịch D. b) Giải sử hiệu suất các phản ứng là 100%, có bao nhiêu phần trăm nitơ trong A đã chuyển hóa thành nitơ trong D?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
MA = 1,59.29 = 46 Số nguyên tử N trong A lag 46.30,43%/14 = 1 —> A là NO2. 2NO2 —> N2O4 2x……………..x nNO2 dư = y Tự chọn x + y = 1 —> mhh = 92x + 46y = 1.29.1,752 —> x = 601/5750 và y = 5149/5750 —> %VN2O4 = 10,45% và %VNO2 = 89,55% %NO2 phản ứng = 2x/(2x + y) = 18,93% ———– Trong 5 lít hỗn hợp chứa N2O4 (a mol) và NO2 (b mol) —> a + b = pV/RT = 975/4768 và 92a + 46b = 29.1,752.975/4768 —> a = 0,02137 và b = 0,18311 Khi tất cả N2O4 chuyển thành NO2 thì: nNO2 = 2a + b = 0,22585 3NO2 + H2O —> 2HNO3 + NO 0,22585……………0,15057…0,07528 —> CM = 0,03M %N chuyển hóa = nHNO3/nNO2 = 2/3 = 66,67%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP