Nội dung nào dưới đây là điểm khác...

Nội dung nào dưới đây là điểm khác nhau giữa Luận cương chính trị thá...

0
Nội dung nào dưới đây là điểm khác nhau giữa Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sảnĐông Dương với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng.Xác định phương pháp đấu tranh.Xác định giai cấp lãnh đạo.Đề ra phương hướng chiến lược.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP