Nội dung nào dưới đây là không đúng?...

Quy Luật Di Truyền Nội dung nào dưới đây là không đúng? A. Trong dịch...

0
Quy Luật Di Truyền

Nội dung nào dưới đây là không đúng?

A. Trong dịch mã ở tế bào nhân thực, tARN mang axit amin mở đầu là
mêtiônin đến ribôxôm để bắt đầu dịch mã.

B. Tất cả các prôtêin sau khi dịch mã đều được cắt bỏ axit amin mở
đầu và tiếp tục hình thành các cấu trúc bậc cao hơn để trở thành prôtêin có hoạt tính sinh học.

C. Ở tế bào nhân sơ, sau khi được tổng hợp, foocmin mêtiônin được
cắt khỏi chuỗi pôlipeptit.

D. Sau khi quá trình dịch mã hoàn tất, ribôxôm tách khỏi mARN và
giữa nguyên cấu trúc để chuẩn bị cho quá trình dịch mã tiếp theo.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a. đúng. ở svns acid amine mở đầu chuỗi polypeptide là foocmin
methionine; sau khi tổng hợp → protein hoàn chỉnh, foocmin methionin
bị cắt khỏi chuỗi polypeptide.
b. sai. sau khi dịch mã hoàn tất, riboxome sẽ tách khỏi marn; tách
thành 2 tiểu phần: tiểu phần lớn và tiểu phần nhỏ chứ không giữ nguyên
cấu trúc. khi tiếp tục tiến hành dịch mã thì 2 tiểu phần này lại kết hợp với
c. đúng.
d. đúng. mọi protein sau dịch mã đều được cắt bỏ acid amine mở đầu,
hình thành cấu trúc bậc cao hơn (cuộn và gấp nếp...) để trở thành protein
có hoạt tính sinh học.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP