Nung 73 6 gam chất X trong chân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung 73,6 gam chất X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung 73,6 gam chất X trong chân không, thu được 16 gam chất rắn Y và hỗn hợp hơi Z. Hấp thụ hết Z vào 250 gam dung dịch NaOH 9,6%, thu được dung dịch T chỉ chứa một chất tan có nồng độ 16,58%. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nhận định nào sau đây sai? A. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong X là 69,57%. B. Hòa tan 5,52 gam X vào H2O dư, thu được dung dịch X1. Dung dịch X1 có thể hòa tan tối đa 0,48 gam Cu. C. Dung dịch T phản ứng được với dung dịch hỗn hợp FeCl2 và HCl. D. Dung dịch của X có thể tác dụng được với 3 dung dịch trong số các dung dịch sau: NaOH, AgNO3, Na2SO4, Fe(NO3)2, CuSO4.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mZ = mX – mY = 57,6 mT = mZ + mddNaOH = 307,6 nNaOH = 0,6 Chất tan duy nhất có dạng NaxRy (0,6/x mol) mNaxRy = 307,6.16,58% = 51 gam —> 23x + Ry = 51x/0,6 —> R = 62x/y —> x = y = 1 và R = 62: NaNO3 4NO2 + O2 + 4NaOH —> 4NaNO3 + 2H2O 0,6……..0,15…..0,6 —> Z chứa NO2 (0,6), O2 (0,15) —> Z còn có H2O (1,4 mol) X có dạng M(NO3)n.kH2O, sản phẩm NO2, O2 có tỉ lệ mol 4 : 1 nên hóa trị của M không đổi khi nung. 4M(NO3)n.kH2O —> 2M2On + 4nNO2 + nO2 + 4kH2O —> nM2On = 0,3/n —> 2M + 16n = 16n/0,3 —> M = 56n/3 —> n = 3, M = 56: Fe Từ nO2 và nH2O —> 0,15.4k = 1,4n —> k = 7 —> X là Fe(NO3)3.7H2O —> %O trong X = 69,67%: A đúng B. nFe(NO3)3.7H2O = 0,015 —> nCu = 0,0075 —> mCu = 0,8 —> B đúng C. Đúng, Fe2+ + H+ + NO3- —> Fe3+ + NO + H2O D. Sai, X chỉ phản ứng với NaOH.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP