Nung hỗn hợp H gồm FenOm Cr2O3 6x...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung hỗn hợp (H) gồm...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung hỗn hợp (H) gồm FenOm, Cr2O3 (6x mol), MgO và Al (25x mol) đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X phản ứng hết với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 0,57 mol H2. Mặt khác cho X tác dụng hết với 1500 gam dung dịch chứa H2SO4 10,29% và Al(NO3)3, thu được 9,82 gam khí Y gồm H2, NO và 1539,84 gam dung dịch Z chỉ chứa các muối (không chứa ion Fe3+ và Cr2+). Dung dịch Z tác dụng tối đa với dung dịch chứa 160,2 gam NaOH. Biết trong (H) oxi chiếm 22,5534% về khối lượng và trong X có kim loại Al. Phần trăm khối lượng của Al2O3 trong X có giá trị gần nhất với A. 45%. B. 48%. C. 42%. D. 41%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2SO4 = 1,575 và nAl(NO3)3 = y Z + NaOH —> Dung dịch chứa Na+ (4,005), SO42- (1,575), AlO2- (25x + y) và CrO2- (12x) Bảo toàn điện tích —> 25x + y + 12x + 1,575.2 = 4,005 (1) Bảo toàn khối lượng: mX + 1500 = 1539,84 + 9,82 —> mX = 49,66 —> nO = 49,66.22,5534%/16 = 0,7 Đặt nNO = z —> nH2 = (mY – mNO)/2 = 4,91 – 15z Bảo toàn N —> nNH4+ = 3y – z nH+ = 1,575.2 = 0,7.2 + 4z + 2(4,91 – 15z) + 10(3y – z) (2) X với HCl: 3nAl + 2nFe + 2nCr + 2nMg = 2nO + 2.0,57 (3) X với H2SO4 và Al(NO3)3: 3nAl + 2nFe + 3nCr + 2nMg = 2nO + 2nH2 + 3nNO + 8nNH4+ (4) (4) – (3) —> nCr = 2nH2 + 3nNO + 8nNH4+ – 1,14 ⇔ 12x = 2(4,91 – 15z) + 3z + 8(3y – z) – 1,14 (5) (1)(2)(5) —> x = 0,02; y = 0,115; z = 0,32 X gồm có Fe (a), Cr (12x = 0,24), Al2O3 (b), Al dư (25x – 2b = 0,5 – 2b) và MgO (c) Với HCl: 2a + 0,24.2 + 3(0,5 – 2b) = 0,57.2 nO = 3b + c = 0,7 mX = 56a + 52.0,24 + 0,5.27 + 0,7.16 + 24c = 49,66 —> a = 0,18; b = 0,2 và c = 0,1 —> %Al2O3 = 102b/mX = 41,10%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP