Ở một loài thực vật kiểu gen A-B-...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thực vật, kiểu gen A-B- quy định hoa đỏ...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thực vật, kiểu gen A-B- quy định hoa đỏ, A-bb và aaB- quy định hoa màu hồng, aabb quy định hoa trắng ; alen D quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định thân thấp. Cho cây (P) AD//ad Bb tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ cây hoa đỏ, thân cao thuần chủng là 2,89%. Dự đoán nào sau đây chính xác ?

A. Tần số hoán vị gen là 36%.

B. Số lượng cây hoa hồng chiếm 3/16 tổng sổ.

C. Trong các cây hoa hồng, số cây mang 1 alen trội chiếm 5,44%.

D. Số cây hoa trắng mang 1 alen trội chiếm 2,72%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cây hoa đỏ, thân cao thuần chủng (aabbđ) chiếm tỉ lệ 2,89% → kiểu gen aadd chiếm tỉ lệ 0,1156

→ tần số ad = 0,34 → ad = ad = 0,16 → tần số f = 32%

số lượng cây hoa hồng (a-bb + aab-) = 2.3/16 = 3/8 ( quy luật phân li độc lập). trong số các cây hoa trắng(aabb ), số cây mang 1 alen trội ad//ad bb chiếm tỉ lệ 2.0,34.0,16.1/4 = 2,72%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP