Ở một loài thực vật lưỡng bội thực...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Ở một loài thực vật lưỡng bội, thực hiện ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Ở một loài thực vật lưỡng bội, thực hiện phép lai p : AaBb X AaBb thu được F1, cho F1giao phấn ngẫu nhiên với nhau thu được F2. Biết mỗi gen quy định một tính trạng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

(1) Các cá thể F1 mang 2 tính trạng trội có tỉ lệ kiểu gen là 3 : 3 : 1 : 1.

(2) Số cá the F1 mang ít nhất 2 alen trội chiếm tỉ lệ 9/16.

(3) Số cây F1 chỉ chứa 1 alen lặn chiếm tỉ lệ 1/4.

(4) F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 9 : 3 : 3 : 1

.

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(1),(2) sai

số cây f1 chỉ chứa một alen lặn (aabb + aabb) = 2/16 + 2/16 → (3) đúng

tỉ lệ giao tử của f1 : 1ab : 1ab : 1ab : 1ab → (4) đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP