Ở một loài thực vật lưỡng bội tính...

Di Truyền Quần Thể Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều ca...

0
Di Truyền Quần Thể

Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao cây do hai gen không alen là A và B cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ thêm một alen trội A hay B thì chiều cao cây tăng thêm 10 cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất của loài này có chiều cao 100 cm. Giao phấn (P) cây cao nhất với cây thấp nhất, thu được F1 cho các cây F1 tự thụ phấn. Biết không có đột biến xảy ra, theo lý thuyết, cây có chiều cao 120 cm ở F2 chiếm tỉ lệ

A. 50,0%. B. 37,5%. C. 25,0%. D. 6,25%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Cây thấp nhất aabb, cây cao nhất AABB = 100cm + 40 cm= 140 cm.

AABB (Cao nhất) x aabb (thấp nhất) => F1 (AaBb ) x (AaBb)

(¼ AB: ¼ Ab: ¼ aB: ¼ ab) x (¼ AB: ¼ Ab: ¼ aB: ¼ ab)

¼ AB ¼ Ab ¼ aB ¼ ab
¼ AB x
¼ Ab x x
¼ aB x x
¼ ab x

Tổng tỉ lệ: 1/4 x 1/4 x 6= 0.375.

Đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP