Phân tử nào sau đây chỉ chứa hai...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Phân tử nào sau đây ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon

Phân tử nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H?

  • A. Poli(vinyl clorua).
  • B. Poliacrilonitrin.
  • C. Poli(vinyl axetat).
  • D. Polietilen.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A. Có chứa Cl

B. Có chứa N

C. Có chứa O

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP