Thủy phân este Z 4C trong dung dịch...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân este Z (4C) trong dung dịch NaOH the...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân este Z (4C) trong dung dịch NaOH theo phản ứng:

Z + 2NaOH → Muối X + ancol Y + H2O

Công thức cấu tạo của X là:

  • A. CH3COOCH=CH2
  • B. CH3OOC-COOCH3
  • C. HOOC-COOCH=CH2
  • D. HOOC-COOC2H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Este Z có 4C.

Z + 2NaOH → muối X + ancol Y + H2O

Tỉ lệ số mol Z : NaOH=1 : 2

→ Z là este 2 chức hoặc tạp chức (axit và este)

Loại đáp án A.

Sản phẩm thu được ngoài ancol còn có H2O

→ Z có nhóm –COOH và –COO

→ Loại đáp án B.

Đáp án C không thu được ancol mà là andehit.

Đáp án đúng là D.

HOOC – COOC2H5 + 2NaOH → NaOOC – COONa + C2H5OH + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP