Phát biểu nào dưới đây không hoàn toàn...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Phát biểu nào dưới đây không hoàn toà...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Phát biểu nào dưới đây không hoàn toàn đúng ?

A. Các kim loại kiềm gồm H, Li, Na, K, Rb, Cs và Fr.

B. Kim thoại kiềm thuộc PNC nhóm I (nhóm IA) trong bảng tuần hoàn.

C. Các kim loại kiềm đều có cấu hình electron hóa trị là ns 1 .

D. Trong hợp chất, kim loại kiềm có mức oxi hóa +1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A. (H là nguyên tố phi kim).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP