Phát biểu nào sau đây không đúng ?...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Phát biểu nào sau đây không đún...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Những hợp chất hình thành bằng cách ngưng tụ hai hay nhiều α-amino axit được gọi là peptit.

B. Phân tử có hai nhóm -CO-NH- được gọi là đipeptit, ba nhóm thì được gọi là tripeptit.

C. Các peptit có từ 10 đến 50 đơn vị amino axit cấu thành được gọi là polipeptit.

D. Trong mỗi phân tử peptit, các amino axit được sắp xếp theo một thứ tự xác định

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B.đipeptit hình thành từ hai amino axit (chứa một nhóm –CO–NH–) và tripeptit hình thành từ ba amino axit (chứa hai nhóm –CO–NH–).

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP