Phát biểu nào sau đây không đúng với...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Phát biểu nào sau đây không đúng với són...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ học?

A. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn.

B. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng.

C. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất khí.

D. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chân không.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D.

Hướng dẫn: Sóng cơ học chỉ lan truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi. Đó là các môi trường rắn, lỏng, khí.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP