Phương pháp tọa độ trong không gian -...

Phương pháp tọa độ trong không gian - Phương trình của mặt phẳng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình mặt phẳng (\(\alpha\)):

- Phương trình tổng quát: \(Ax+By+Cz+D=0\)

\(\vec{n}=(A;B;C), (A^2+B^2+C^2 \neq0)\)

- Phương trình đoạn chắn: \(\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1\)

((\(\alpha\)) qua \(A(a;0;0); B(0;b;0); C(0;0;c)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP