Phương trình có tập nghiệm là: A π...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Phương trình ...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Phương trình

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

có tập nghiệm là:

A. {π/2+kπ, k ∈ Z} B. {π/2+k2π, k ∈ Z}

C. ∅ D. {-π/2+k2π, k ∈ Z}

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C

⇒ từ đó suy ra phương trình vô nghiệm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP