Phương trình cos πcos3x = 1 có nghiệm...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Phương trình c...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Phương trình cos(πcos3x) = 1 có nghiệm là:

A. x = π/8+k π/4, k ∈ Z.

B. x = π/4+k π/2, k ∈ Z.

C. x = π/6+k π/3, k ∈ Z.

D. x = π/2+kπ, k ∈ Z.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có cos(πcos3x)=1 ↔ πcos3x= k2π ↔ cos3x= 2k, k∈z. do -1≤cos3x≤1 nên k=0 → cos3x= 0 → 3x= π/2+kπ, k∈z

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP