Phương trình cot x + π 4 =...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Phương trình c...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Phương trình cot( x + π/4) = 0 có nghiệm là:

A. x = - π/4 + kπ, k ∈ Z. B. x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

C. x = - π/4 + k2π, k ∈ Z. D. x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP