Phương trình sin2 x 3 = 1 có...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Phương trình s...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Phương trình sin2 x/3 = 1 có nghiệm là:

A. π/2+k2π, k ∈ Z.

B. 3π/2+k2π, k ∈ Z.

C. 3π/2+k3π, k ∈ Z.

D. kπ, k ∈ Z.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Vậy đáp án là C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP