Regardless of your teaching method the objective of...

Tìm Lỗi Sai Regardless of your teaching method, the objective of any ...

1
Tìm Lỗi Sai

Regardless of your teaching method, the objective of any conversation class should be for the students to practice speaking words.

A. objective of any B. speaking words C. should be D. Regardless of

4 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
sai câu b . chỉ cần là speaking thôi ko cần words

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
0
Mk nghĩ là B

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
0

giúp mình với nha!

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
0
là A. phải là object (danh từ) để đóng vai trò chủ ngữ, chứ không phải objective (tính từ). còn speaking words là đúng. sau practice phải là Ving, còn words đằng sau chỉ có nghĩa bổ sung thôi

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP