______ I decided to stop trading with them...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ______, I decided to stop trading with them. A. ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

______, I decided to stop trading with them.

A. Despite of the fact that they were the biggest dealer

B. Though being the biggest dealer

C. Being the biggest dealer

D. Even though they were the biggest dealer

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Cấu trúc tương phản đối lập: In spite of/ Despite + N/V-ing/the fact that S V O, S V O.

= (Even) though S V O, S V O. (Mặc dù…, nhưng…).

Dịch: Mặc dù họ là những đại lí lớn nhất, tôi quyết định dừng kinh doanh với họ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP