In most ______ developed countries up to 50%...

Ngữ Pháp và Từ Vựng In most ______ developed countries, up to 50% of ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

In most ______ developed countries, up to 50% of ______ population enters higher education at some time in their life.

A. the- a B. the-0 C. 0- the D. 0-0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

developed countries chưa xác định nên ta không dùng với mạo từ “the”.

Population đã xác định, chính là the population of developed countries nên ta dùng với mạo từ “the”.

Dịch: Ở hầu hết những nước phát triển, có tới 50% dân số tham gia giáo dục bậc đại học vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời họ.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP