In order to make the house more beautiful...

Ngữ Pháp và Từ Vựng In order to make the house more beautiful and new...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

In order to make the house more beautiful and newer, the Browns had it _________ yesterday.

A. to be repainted B. repaint C. repainted D. to repaint

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Cấu trúc (to) have something done: có cái gì được làm dùng để diễn đạt cho người khác biết rằng có ai đó làm điều gì cho chúng ta.

Dịch nghĩa: Để làm cho ngôi nhà trở nên đẹp hơn và mới hơn, Browns đã nhờ người sơn lại nó ngày hôm qua.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP