Some 3000 people die a year in the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Some 3000 people die a year in the United States ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Some 3000 people die a year in the United States _______ using cocaine, according to a survey.

A. because B. therefore C. during D. after

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích:

A. bởi vì B. do đó C. trong lúc D. sau khi

A sai vì phải là “because of + Ving”

B sai thì sau “therefore” không đi với Ving

Dịch nghĩa: Theo một cuộc khảo sát, khoảng 3000 người chết mỗi năm ở Mỹ sau khu dùng ma túy.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP