Sóng ánh sáng - Tìm số vân sáng...

Sóng ánh sáng - Tìm số vân sáng quan sát trên miền giao thoa L hoặc MN

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Số vân sáng quan sát được trên miền giao thoa L hoặc MN: \(N_{qs}=N_1+N_2-N_{12}\)

+) 3 vân sáng trùng nhau:

\(\left\{\begin{matrix} \lambda_1=a\\ \lambda_2=b\\ \lambda_3=c \end{matrix}\right. \Rightarrow BCNN(a,b,c)=d \Rightarrow \left\{\begin{matrix} k_1=\dfrac{d}{a}\\ k_2=\dfrac{d}{b}\\ k_3=\dfrac{d}{c} \end{matrix}\right.\)

+) Số vân sáng đơn sắc ứng với \(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\):

\(N_1=k_1-1;N_2=k_2-1;N_3=k_3-1\)

+)Vị trí gần O nhất có màu giống O:

\(i_{123}=k_1i_1=k_2i_2=k_3i_3\)

+) Số vân trùng:

\(N_{123}=2\left [ \dfrac{L}{2i_{123}} \right ]+1\)

+) Số vân sáng quán sát được:

\(N_{qs}=N_1+N_2+N_3-(N_{12}+N_{23}+N_{13})-N_{123}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP