Thai Nguyen High School is a place in...

Tìm Lỗi Sai Thai Nguyen High School is a place in that I used to stud...

0
Tìm Lỗi Sai

Thai Nguyen High School is a place in that I used to study when I was a child.

A. in that B. to study C. when D. a child

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giới từ + mệnh đề quan hệ.
Sửa thành: in which
Dịch nghĩa: Trường Thái Nguyên là nơi tôi đã từng học khi tôi còn nhỏ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP