The guidelines in this book can help you...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The guidelines in this book can help you become a...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The guidelines in this book can help you become a ________ speaker.

A. confide B. confident C. confidence D. self-confidence

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: cụm từ “a ________ speaker” là một cụm danh từ với “a” là mạo từ, “speaker” là danh từ => cần tính từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ. => một người thuyết trình tự tin.

A. động từ

B. tính từ

C. danh từ

D. danh từ

Dịch nghĩa: Những hướng dẫn trong quyển sách này có thể giúp bạn trở thành một người thuyết trình tự tin.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP