The notice should be put in the most...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The notice should be put in the most conspicuous ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The notice should be put in the most conspicuous place so that all the students can
be well- informed.
A. popular B. suspicious C. easily seen D. beautiful

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: conspicuous = dễ thấy, hiển nhiên
A. thông thường B. nghi ngờ C. dễ thấy D. đẹp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP