The organization has the authority to manage and...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The organization has the authority to manage and ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The organization has the authority to manage and regulate new and existing free trade
agreements, to supervise world trade practices and to settle trade disputes among member states.
A. prolong B. strengthen C. reconcile D. augment

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: settle = giải quyết
A. kéo dài B. mở rộng C. hoà giải D. tăng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP